Huwebes, Agosto 8, 2013

Ukol sa Juan 8:58 at Exodo 3:14


JUAN 8:58
NAGPAKILALA BA SI CRISTO JESUS NA DIYOS NANG SABIHIN NIYANG “AKO NGA” SA JUAN 8:58?ANG mga nagtuturong si Cristo ay Diyos ay sinisipi ang Juan 8:58 para patunayang si Cristo raw ay Diyos. Totoo kayang ang talatang ito ay nagtuturo na si Cristo ay Diyos?

Biyernes, Hulyo 26, 2013

SAGOT NG IGLESIA NI CRISTO SA II PEDRO 1:1II PEDRO 1:1
Tinawag nga ba ni Pedro si Cristo na
Diyos sa II Pedro 1:1?
Pinipilit ng mga naniniwalang si Cristo ay Diyos na palabasing itinuro ng mga apostol na si Cristo ay Diyos. Ang II Pedro 1:1 ay ginagamit nila para palabasin na tinawag ni Apostol Pedro si Cristo na Diyos. Ganito ang sinasabi ng talata:

“Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo.” (II Pedro 1:1)

Miyerkules, Hulyo 3, 2013

Sagot ng Iglesia Ni Cristo sa Hebreo 1:8


Hebreo 1:8
TINAWAG BA NG AMA NA DIYOS ANG ANAK SA HEBREO 1:8?
TANONG:

Di po bas a Hebreo 1:8 ay tinawag ng Ama na Diyos ang Anak?

Hebreo 1:8
“Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian.”

Learn More About The Iglesia Ni Cristo

Copyright Statement

All Rights Reserved

No part of this publication may be produce, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

THIS BLOG IS NOT OFFICIAL